Dowiedz się, czym jest gwarancja producenta na sprzęty elektroniczne

Standardowo, nabywając sprzęt elektroniczny, zyskujemy możliwość reklamowania go (np. w przypadku ujawnienia wad) w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Zdarza się jednak również, że gwarancji na sprzęt udziela także sam producent. Na czym dokładnie ona polega i kiedy można z niej skorzystać?

Gwarancja producenta – czym jest?

Mianem gwarancji producenta określa się oświadczenie gwaranta o możliwości dokonania naprawy we wskazanym zakresie i ramach czasowych. Jest ona zamieszczana w reklamie dotyczącej właściwości produktu bądź dokumencie gwarancyjnym.

W dokumencie tym zawiera się prawa i obowiązki obydwu stron. Przykładem punktu, który udziela tego rodzaju gwarancji, jest sklep Xiaomi, który gwarantuje pierwotnemu nabywcy, iż przez wskazany okres prawidłowo użytkowany produkt będzie w pełni wolny od wad w zakresie materiałów, a także pod kątem błędów produkcyjnych.

Wśród obowiązków gwaranta mogą znajdować się między innymi takie działania jak naprawa uszkodzonego towaru, wymiana na nowy bądź (jeśli to możliwe) – jego naprawa. Wyżej wskazane obowiązki stanowią tym samym prawa nabywcy. Działania w kwestii naprawy przedmiotu bądź jego wymiany na nowy muszą zostać podjęte nie później niż w terminie wskazanym w gwarancji, a jeśli takiego w niej nie zawarto – w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru.

Ile trwa gwarancja producenta?

Co do zasady, gwarant każdorazowo określa, przez jaki okres obowiązuje gwarancja. Jeśli jednak tego nie zrobi, obowiązuje domniemanie, że kupujący ma dwa lata od momentu nabycia wadliwego towaru na podniesienie swoich roszczeń w stosunku do gwaranta. Co istotne, jeżeli w tym czasie oddasz telefon na gwarancję, zostanie ona uznana, a urządzenie naprawione bądź wymienione – okres ten rozpoczyna swój bieg na nowo.

Co powinno znaleźć się w gwarancji?

Aby dokument można było uznać za ważny, powinien zawierać pewne określone informacje. Wśród nich wskazać można:

– nazwa oraz adres gwaranta (lub w przypadku jego braku na polskim rynku – jego przedstawiciela);

– czas trwania, a także zasięg (w sensie terytorialnym) obowiązywania gwarancji;

– informację o tym, że gwarancja nie wyklucza ani nie zmniejsza uprawnień nabywcy z tytułu rękojmi;

– możliwości (uprawnienia), jakie ma nabywca w razie stwierdzenia wady zakupionego towaru.

Co istotne, jeśli określony podmiot zdecyduje się reklamować swój produkt podając, że daje na niego gwarancję – jest to uważane za ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Na tej podstawie można dochodzić swoich praw w razie zakupu danego towaru w oparciu o promesę złożoną w spocie reklamowym.

Warto również zapamiętać, że w razie skorzystania z możliwości reklamowania towaru w związku z jedną wadą – przy wykryciu następnej nie ma już możliwości skorzystania z gwarancji. W takim przypadku w grę wchodzi jedynie powołanie się na przepisy ustawy konsumenckiej oraz Kodeksu cywilnego. Można również zastosować te przepisy jako pierwsze, a przy wykryciu innej wady – skorzystać z gwarancji, jednak każda z tych form obowiązuje tylko raz.

 

Author: netcorp.com.pl